Przejdź do treści

Nasz Zespół

Urnicz Kancelaria Adwokacka jest powadzona przez Mariusza Trela adwokata od lutego 2011 r. Wcześniej, przez 20 lata Mariusz Trela pełnił urząd sędziego w toruńskim Sądzie Gospodarczym, orzekając w sprawach gospodarczych procesowych, rejestrowych oraz upadłościowych. W skład Zespołu Urnicz Kancelarii Adwokackiej wchodzą:

Mariusz Trela

Adwokat

Specjalizuje się w sprawach upadłościowych, restrukturyzacyjnych, windykacyjnych, gospodarczych z zakresu prawa handlowego i kontraktowego. Doradza i reprezentuje również w procesach w sprawach rodzinnych i spadkowych. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Wykładowca i trener współpracujący z uczelniami wyższymi oraz organizacjami otoczenia biznesu. Założyciel Fundacji Dobra w Toruniu. Coach kryzysowy pomagający w wyjściu z kryzysu psychologicznego.

Martine Szyperska-Filus

Adwokat

Specjalizuje się w sprawach upadłościowych, restrukturyzacyjnych, windykacyjnych, gospodarczych, z zakresu prawa handlowego i kontraktowego. Doradza i reprezentuje również w procesach w sprawach rodzinnych i spadkowych. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Jakub Sierant

Radca prawny

Specjalizuje się w sprawach upadłościowych, restrukturyzacyjnych, windykacyjnych, gospodarczych, z zakresu prawa handlowego i kontraktowego. Doradza i reprezentuje również w procesach w sprawach rodzinnych i spadkowych.

Obsługa Biura Kancelarii

Daria Wojsznarowicz

Dyrektor Biura Kancelarii

Beata Jaworska

Asystentka Dyrektora Biura Kancelarii

Od 10 lat pomagamy Przedsiębiorcom
i Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.


Zespół Urnicz Kancelarii Adwokackiej specjalizuje się w sprawach upadłościowych (upadłość przedsiębiorców oraz tzw. konsumencka), restrukturyzacyjnych, windykacyjnych, z zakresu spółek handlowych, sukcesji przedsiębiorców oraz w sprawach karnych (głównie w zakresie czynów karalnych, szkodzących przedsiębiorcom); w sprawach spadkowych, cywilnych i rodzinnych.

Cały Zespół praktykuje mediacje, gównie w sprawach gospodarczych.

USŁUGI

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Analizujemy zagrożenie niewypłacalnością i we współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi pomagamy przedsiębiorcom uchronić się przed upadłością.

Reagujemy na wszelkie sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie, mogące doprowadzić do bankructwa.

Audyt zlecany przez przedsiębiorcę zagrożonego bankructwem pozwoli na ustalenie:

– istnienia niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością,

– formy restrukturyzacji najbardziej optymalnie chroniącej Klienta przed upadłością,

– doboru najbardziej efektywnych instrumentów prawa restrukturyzacyjnego.

Usługa w zakresie restrukturyzacji polega na:

– przygotowaniu działań lub wniosku inicjujących postępowanie restrukturyzacyjne,

– reprezentowaniu Klienta w postępowaniu przed sądem restrukturyzacyjnym oraz na zgromadzeniu wierzycieli,

– towarzyszeniu Klientowi w procesie zatwierdzenia i wykonania układu.

Analizujemy istnienie stanu niewypłacalności (bankructwa) przedsiębiorcy, oceniając zasadność złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości.

Reprezentujemy przedsiębiorcę, wobec którego wierzyciel wszczął postępowanie upadłościowe.

Towarzyszymy Klientowi od opracowania wniosku o ogłoszenie upadłości do prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego.

Reprezentujemy przedsiębiorcę w postępowaniu o orzeczenie wobec niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestniczymy w postępowaniu tzw. upadłości konsumenckiej, reprezentując Klienta wobec byłego przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto tzw. upadłość konsumencką.

Oferujemy audyt windykacyjny odpowiadający na pytanie, czy możliwe jest odzyskanie należności od nierzetelnego dłużnika. Raport z audytu informuje Klienta o środkach prawnych, możliwych do zastosowania oraz o kosztach związanych z dochodzeniem należności.

Wszczynamy proces wyjątkowo, koncentrując się na bardziej dogodnych instrumentach prawnych służących odzyskaniu długu.

Stosujemy efektywne instrumenty windykacyjne zaczerpnięte z prawa upadłościowego i karnego.

Reprezentujemy wierzycieli we wszelkich postępowaniach z udziałem dłużników, występując również w roli negocjatora lub mediatora.

Zabezpieczamy prawa wierzyciela w stosunku do zmarłego dłużnika – przedsiębiorcy.

Tworzymy projekty umów i statutów spółek handlowych oraz uczestniczymy w procesie ich rejestracji w sądzie rejestrowym.

Uczestniczymy w przygotowaniu zmian postanowień umów spółek handlowych i statutów.

Przygotowujemy przekształcenia spółek we współpracy z doradcą podatkowym.

Opracowujemy strategię przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę handlową.

Pomagamy w likwidacji spółek oraz wykreśleniu spółki bez likwidacji z rejestru przedsiębiorców KRS.

Pomagamy w opracowaniu strategii sukcesyjnej na wypadek śmierci przedsiębiorcy lub wspólnika spółki cywilnej lub handlowej.

Uczestniczymy w zabezpieczeniu przedsiębiorstwa w razie śmierci przedsiębiorcy oraz regulujemy sprawy spadkowe, chroniąc interesy spadkobierców przedsiębiorcy.

Uczestniczymy w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Promujemy mediację i koncyliację jako podstawowe instrumenty rozwiązywania konfliktów bez udziału sądu. Prowadzimy z powodzeniem mediacje gospodarcze, administracyjne, cywilne i karne.

Szkolimy mediatorów i osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu mediatora.

 

Występujemy w roli negocjatora w negocjacjach biznesowych z partnerami krajowymi i zagranicznymi naszych Klientów.

Negocjujemy kontrakty oraz uczestniczymy w negocjacjach windykacyjnych tak po stronie wierzyciela, jak i dłużnika.

Reprezentujemy przedsiębiorców we wszelkich postępowaniach administracyjnych.

Podejmujemy działania przed organami administracji publicznej.

Reprezentujemy przedsiębiorców przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Opiniujemy umowy handlowe, zawierane przez przedsiębiorców.

Przygotowujemy projekty umów oraz wszelkie aneksy do takich umów.

Towarzyszymy przedsiębiorcy w procesie negocjowania treści kontraktu.

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i mediacyjnych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Klienta lub jego kontrahenta.

Bronimy przedsiębiorcę, któremu postawiono zarzut popełnienia czynu karalnego, sprawując funkcje obrońcy od momentu zatrzymania, w postępowaniu prokuratorskim oraz w procesie karnym przed sądem.

Jeżeli przedsiębiorca został pokrzywdzony przestępstwem, reprezentujemy go w postępowaniu karnym prowadzonym wobec sprawcy, dbając nie tylko o sprawiedliwe osądzenie czynu sprawcy, ale także o naprawienie przez niego szkody poniesionej przez Klienta czy doznanej w następstwie przestępstwa krzywdy.

Adwokat Mariusz Trela jest certyfikowanym coachem kryzysowym.

Pomaga w procesie wychodzenia z kryzysu psychologicznego i odzyskania zdolności kierowania własnym życiem osobistym i zawodowym.

Uczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych z organizacjach, zespołach pracowników przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Stała obsługa prawna jest jak program antywirusowy w komputerze – zadaniem prawników jest profilaktyka, podejmowanie działań osłaniających przedsiębiorcę przed nawarstwianiem się problemów mogących doprowadzić do jego unicestwienia lub bankructwa.

Prawnicy rozwiązują wszelkie problemy prawne, na jakie napotyka przedsiębiorca w bieżącej działalności, podejmując w jego interesie działania defensywne i ofensywne.

Zespół prawników Urnicz Kancelarii Adwokackiej w Toruniu zapewnia nieprzerwaną obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących działalność indywidualnie, w formie spółki osobowej lub handlowej, mających siedzibę na terenie Kraju.

Wspieramy naszych Klientów w rozwoju ich przedsięwzięć gospodarczych.

Analizujemy efektywność sposobu, w jaki prowadzą swój biznes i pomagamy odkrywać właściwą formę prawna i model biznesowy.

Wspieramy w poszukiwaniu dogodnej formy finansowania działalności gospodarczej.

Współpracujemy ze specjalistami wspierającymi działalność gospodarczą.

 

Prawnicy Urnicz Kancelarii Adwokackiej występują, w każdej nadającej się do tego sprawie, w roli negocjatorów, starając się uniknąć postępowania sądowego.

Jeżeli druga strona konfliktu wyraża wolę porozumienia czy pojednania, nasi mediatorzy prowadzą mediację albo reprezentują interesy Klienta w toczącej się mediacji.

DLA OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Audyt zadłużenia prowadzony przez naszych analityków odpowiada na pytanie, czy Klient stał się bankrutem oraz, czy uzasadnione jest ogłoszenie jego upadłości.

Usługa prawnicza polega na przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentowanie Klienta przed sądem upadłościowym oraz towarzyszenie mu w toku postępowania upadłościowego aż do jego zakończenia poprzez umorzenie długów przez sąd.

Uczestniczymy również w postępowaniu, w którym Klient jest wierzycielem dłużnika, którego upadłość tzw. konsumencką ogłosił sąd upadłościowy.

Towarzyszymy Klientom przeżywającym kryzysy małżeńskie, angażując się w odbudowaniu więzi małżeńskiej poprzez doradztwo, coaching kryzysowy i mediację.

Reprezentujemy również Klientów w sprawach o rozwód i separację, podejmując walkę o tożsamość i wartości Klienta, a nie walkę z jego małżonkiem.

Współpracujemy ze specjalistami niosącymi pomoc małżonkom w kryzysie małżeńskim oraz środowiskami wspierającymi takie osoby.

Wspieramy Klientów zabiegających o pożyteczne dla ich dzieci kontakty z drugim rodzicem.

Służymy pomocą w ustalaniu sytuacji prawnej rodziców rozwiedzionych i nie będących małżeństwem wobec ich dzieci.

Pomagamy w uregulowaniu wykonywania przez Klienta władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, roszczeń alimentacyjnych.

Reprezentujemy Klientów w procesach z drugim rodzicem, starając się jednak w pierwszej kolejności rozwiązać konflikt w drodze mediacji.

Pomagamy Klientowi rozwiązać wszelkie problemy prawne, wywołane śmiercią osoby bliskiej, w szczególności zabezpieczyć spadek, ustalić prawa do dziedziczenia, dokonać uczciwego podziału schedy spadkowej.

Towarzyszymy Klientowi zarówno w postępowaniach przed sądem, przed notariuszem, jak i w mediacji w przedmiocie działu spadku.

Pomagamy tez dochodzić praw wobec majątku osoby zmarłej poprzez upadłość zmarłego przedsiębiorcy.

Adwokat Mariusz Trela doradza w sprawach nieważności małżeństwa kanonicznego oraz dyspensy od  małżeństwa zawartego i niedopełnionego (tzw. rozwód kościelny).

Uczestniczy  również w procesach w sądach kościelnych w całym Kraju, występując w roli pełnomocnika, a za zgodą sądu kościelnego – w roli adwokata kościelnego.

Opiniujemy wszelkie umowy, jakie Klient zawiera i których jest stroną.

DLA POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

Potrzeby naszych Rodaków przebywających na stałe lub czasowo poza granicami Kraju są rozmaite.

Niektórzy wyjechali „za chlebem”, wzbogacili się i chcą zainwestować kapitał w Polsce. Dla nich poszukujemy partnerów biznesowych, nabywamy nieruchomości lub przedsiębiorstwa lub poszukujemy innych, korzystnych form inwestowania kapitału.

Niektórzy pozostawili tu problemy rodzinne, nieuregulowane kwestie majątkowe, nieuporządkowane relacje z dziećmi. Dla tych Klientów mamy szereg instrumentów prawnych służących uregulowaniu ich sytuacji osobistej lub majątkowej.

Jeszcze inni są dłużnikami i uciekali przed odpowiedzialnością za nie. Tym Klientom pomagamy w uregulowaniu stosunków prawnych z wierzycielami.

I, jak życie pokazuje, nasi Klienci poszukujący pomocy prawnej w Polsce mają mnóstwo innych potrzeb, które skutecznie zaspokajamy.

 

W zależności od charakteru problemu prawnego zapraszamy do zapoznania się ofertą usług prawniczych Kancelarii na stronach przeznaczonych dla przedsiębiorców bądź dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

USŁUGI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Obywatelom innych państw pomagamy:
– w uzyskaniu statusu uchodźcy,
– w uzyskaniu obywatelstwa polskiego,
– w rozwiązywaniu konfliktów z polskim pracodawcą, w szczególności poprzez mediację i
koncyliację,
– w podjęciu działalności gospodarczej w Polsce,
– w dochodzeniu roszczeń wobec polskich przedsiębiorców przed organami ochrony
prawnej w Polsce,
– w działaniach inwestycyjnych (nabywanie lokali mieszkalnych i nieruchomości
użytkowych,
– w tworzeniu, rejestrowaniu i przekształcaniu spółek działających w Polsce,
– w zaspokajaniu innych potrzeb, wymagających regulacji prawnej.

Kontakt

Telefon:

606 879 648

lub

566 964 895

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb niezbędnych do obsługi korespondencji.

Godziny pracy

Pn: 8.00-16.00
Wt: 8.00-16.00
Śr: 8.00-16.00
Czw: 8.00-16.00
Pt: 8.00-16.00
Sb: Zamknięte
Nd: Zamknięte
Konsultacje w innym terminie po ustaleniu z Dyrektorem Kancelarii.

Urnicz Kancelaria Adwokacka
Mariusz Trela

ul. Dąbrowskiego 6

NIP: 9561518762

© 2020 Urnicz
Kancelaria Adwokacka Mariusz Trela

Numer rachunku bankowego kancelarii:

73 1140 2017 0000 4002 1232 9589