Przejdź do treści

Polityka prywatności i plików cookies

I Informacje wstępne

1. Ilekroć w dokumencie użyte zostały następujące terminy, oznaczają one:

1/ Administrator – administrator danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego pod adresem www.urnicz.plMariusz Trela adwokat prowadzący przedsiębiorstwo pod firma Urnicz Kancelaria Adwokacka Mariusz Trela z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Kameliowa 15 B;

2/ Dane osobowe – dane osób odwiedzających Serwis internetowy pod tym adresem, chronione normami prawa krajowego i wspólnotowego,

3/ Formularz kontaktowy – formularz zawarty w serwisie internetowym, umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Administratorem, wymagający udostępnienia przynajmniej imienia i adresu poczty elektronicznej;

4/ Komputer – każde urządzenie, za pomocą którego Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem za pośrednictwem jego serwisu internetowego;

5/ Logi serwera Użytkownika – dane Użytkownika generowane przez jego komputer lub urządzenie, za pomocą którego komunikuje się z Administratorem, obejmujące m. in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z których korzysta Użytkownik;

6/ Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, przechowywane są na Komputerze Użytkownika;

7/ Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora danych osobowych pod adresem www.urnicz.pl,

8/ Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis internetowy, korzystająca z jego zasobów lun nawiązująca kontakt z Administratorem, udostępniająca w związku z tym swoje Dane osobowe.

2. 1. Administratorem Danych osobowych na stronie www.urnicz.pl jest Mariusz Trela prowadzący przedsiębiorstwo pod firmą Urnicz Kancelaria Adwokacka Mariusz Trela z siedzibą w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Kameliowa 15 B.

2. 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: kancelaria@urnicz.pl

3. 1. Podanie Danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

3. 2. Udostępnione Administratorowi Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki została wyrażona zgoda.

4. 1. Użytkownik Serwisu internetowego może w każdej chwili zaktualizować lub całkowicie usunąć swoje Dane osobowe.

4. 2. Aktualizacja Danych osobowych lub ich usunięcie może być dokonana samodzielnie przez Użytkownika lub przez Administratora na żądanie osoby zainteresowanej.

5. Korzystając z Serwisu internetowego, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje Dane osobowe, a Administrator zapewnia, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który została wyrażona zgoda, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom trzecim, bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika lub bez podstawy prawnej.

6. 1. Odwiedzany przez Państwa Serwis internetowy korzysta z opisanych w dokumencie narzędzi analitycznych, gromadzących anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie.

6. 2. Administrator wykorzystuje również narzędzia służące do wyświetlania reklam użytkownikom,w szczególności Facebook Pixel i Google AdWords.

7. Odwiedzany przez Państwa Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies, podobnie jak zancząca większość innych serwisów w sieci.

II Oznaczenie Administratora

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.urnicz.pl, zwanego dalej Serwisem, jest:

Mariusz Trela

prowadzący Urnicz Kancelarię Adwokacką Mariusz Trela

z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Kameliowa 15 B

NIP: 956-151-87-62

e-mail: kancelaria@urnicz.pl

III Uprawnienia Użytkowników Serwisu internetowego

1. W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych osobowych w Serwisie, Użytkownikowi korzystającym przysługują następujące uprawnienia:

1/ dostępu do gromadzonych Danych osobowych,

2/ do sprostowania Danych osobowych,

3/ do usunięcia Danych osobowych,

4/ do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5/ do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6/ do przenoszenia danych,

7/ do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,

8/ do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.Użytkownik udostępniający Administratorowi swoje Dane osobowe poprzez Serwis może zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia szerszych informacji na temat zakresu Danych osobowych, którymi dysponuje oraz celu ich przetwarzania.

IV Cel przetwarzania Danych osobowych

1. Prowadzenie Newslettera

1. 1. Zapisując się do newslettera, Użytkownik przekazuje nam swój adres e-mail oraz swoje imię poprzez wypełnienie formularza zapisu do newslettera.

1. 2. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi jednak konieczny warunek do zapisania się do newslettera.

1. 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera informacji od Administratora, a podstawą ich przetwarzania jest zaznaczona zgoda.

1. 4. Dane będą przetwarzane przez Administratora w okresie funkcjonowania newslettera.

1. 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji poprzez newsletter, co spowoduje usunięcie jego Danych osobowych z bazy.

1. 6. Użytkownik może w każdym czasie sprostować swoje Dane osobowe zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

2.  Zawieranie umów i wystawianie faktur

2. 1. Zamawiając w Serwisie internetowym jakąkolwiek usługę lub produkt, Użytkownik udostępnia Administratorowi dane niezbędne do zawarcia umowy (imię i nazwisko, adres koresondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).

2. 3. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi jednak niezbędny warunek do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy.

2. 4. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, są także wykorzystane w celach statystycznych i archiwizowania dokumentów sporządzonych w związku z ich pozyskaniem i przetwarzaniem.

2. 5. 1. Dane o zamówieniach oraz zawartych umowach będą przetwarzane przez czas niezbędny do należytego wykonania umowy, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. 5. 2. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń, Dane osobowe Użytkownika mogą być w dalszym ciągu przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych oraz wykonaniem obowiązków podatkowych lub obowiązków wobec donatorów w związku z korzystaniem z pomocy publicznej czy innego rodzaju wsparcia publicznego (dotacje, subwencje, innego rodzaju instrumenty finansowe), zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami , jak też w myśl przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego.

2. 6. Jeżeli Użytkownik udostępniając swoje Dane osobowe zawarła z Administratorem umowę lub stał się stroną innego stosunku prawnego, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych osobowych oraz domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi wobec niego.

3. Zgłaszanie reklamacji usług lub produktów oraz odstąpienie od umowy

3. 1. Składając reklamację usług lub produktów oferowanych przez Administratora lub odstępując od zawartej z nim umowy Użytkownik udostępnia mu swoje Dane osobowe zawarte w treści oświadczenia wiedzy lub woli (w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego).

3. 2. Udostępnienie tych Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skutecznego zgłoszenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

3. 3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej lub odstąpienia od umowy.

3. 4. 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do należytego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej lub związanej z odstąpieniem od umowy.

3. 4. 2. W przypadku Danych osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym oraz oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Użytkownik nie może sprzeciwić się ich przetwarzaniu oraz domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

3. 5. Jeżeli Administrator podjął działania windykacyjne w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem jego praw podmiotowych, jego Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane do czasu prawomocnego i całkowitego zakończenia takich działań.

4. Kontakt z Administratorem z wykorzystaniem Formularza kontaktowego

4. 1. Nawiązując kontakt z użyciem Formularza kontaktowego, Użytkownik udostępnia Administratorowi swoje Dane osobowe wskazane w nim, decydując o zakresie tych danych.

4. 2. Udostępnienie Danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do nawiązania z Administratorem kontaktu poprzez Formularz kontaktowy.

4. 3. 1. Dane osobowe Użytkownika są w takim przypadku przetwarzane w celu nawiązaniu z nim kontaktu.

4. 3. 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane za jego zgodą.

4. 3. 3. Użytkownik ma prawo żądania przedstawienia historii prowadzonej z nim korespondencji oraz może żądać jej usunięcia przez Administratora, o ile jej zachowanie nie jest uzasadnione koniecznością zabezpieczenia praw Administratora (np. w związku z dochodzeniem ochrony jego praw podmiotowych).

V Powierzenie przetwarzania danych osobowych osobie trzeciej

1. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie, którym Administrator zleca wykonanie czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania Serwisu internetowego oraz należytego wykonania usług świadczonych przez Administratora.

2. Osoby, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają należytą ochronę ochrony bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych Administratorowi przez Użytkownika w zakresie wymaganym treścią stosunku prawnego lub przepisami obowiązującego prawa.

3. Osoby, którym powierzamy przetwarzanie danych, to:

1/ MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1, 53-613 Wrocław, NIP 8971849179 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

2/ GetResponse sp.z.o.o z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Arkońska 6/a3, 80-387 Gdańsk, NIP: 9581468984  – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera,

3/ IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, 53-234 Wrocław, NIP: 8981647572 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, o ile wystawiam dla Ciebie fakturę,

4/ Clickmeeting sp.z.o.o z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońska 6/a4, 80-387 Gdańsk, NIP: 5842747535 – w celu korzystania z systemu webinarowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli bierzesz udział w webinarze.

4. Nadto Dane osobowe Użytkownika są udostępniane Ministrowi Sprawiedliwości, organom Wymiaru Sprawiedliwości I ochrony prawnej, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom publicznym, jeżeli wymaga tego należyte wykonanie umowy zawartej z Administratorem lub należyta ochrona jego praw podmiotowych.

VI Logi serwera Użytkownika

1. Korzystanie z Serwisu internetowego wiąże się z przesyłaniem przez Użytkownika za pomocą jego Komputera zapytania do serwera, na którym przechowywany jest Serwis internetowy.

2. Logi serwera Użytkownika są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator.

3. Logi serwera Użytkownika stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do należytego administrowania Serwisem internetowym, a ich zawartość nie jest nikomu udostępniana.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z Użytkownikiem i nie są wykorzystywane w celu jego identyfikacji.

VII Pliki cookies

1. Administrator stosuje w swoim Serwisie internetowym Pliki cookies.

2. 1. Stosowane są przez Administratora dwa rodzaje Plików cookies: sesyjne oraz stałe.

2. 2. Pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowe, przechowywane w Komputerze Użytkownika do czasu wylogowania się z Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. 3. Stałe Pliki cookies przechowywane są w Komputerze Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. 1. Korzystając po raz pierwszy z Serwisu internetowego Użytkownik jest informowany o stosowaniu w nim Plików cookies.

3. 2. Zaakceptowanie wyświetlanego w Serwisie internetowym komunikatu informującego o stosowaniu Plików cookies oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika korzystania z Plików cookies.

4. 1. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

4. 2. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

4. 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

4. 4. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony www.

5. 1. Wykorzystujemy cookies własne w celu:

a)      zapewnienia prawidłowej pracy Serwisu internetowego,

b)      realizacji procesu zamówienia,

c)      prawidłowego działania pop-upów i formularzy.

5. 2. Wykorzystujemy również cookies podmiotów zewnętrznych:

a) Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizy dla zapewnienia optymalizacji Serwisu internetowego,

b) Google Ads (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji Serwisu internetowego,,

c) Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania Serwisu internetowego w serwisie Facebook.

VIII Zmiana polityki prywatności i plików cookies

1. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

2. Zmiany będą wprowadzane w następstwie zmiany norm prawnych lub zmian warunków technologicznych Serwisu internetowego.

3. Aktualny tekst Polityki prywatności oraz wersje archiwalne są dostępne w Serwisie internetowym.

 

Copyright © 2020 Mariusz Trela adwokat – Urnicz Kancelaria Adwokacka w Toruniu